Welcome

Cấu hình nginx để tạo proxy server tới…

sửa file config của server thành thế này là được: server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; server_name _; location / { proxy_set_header Host $proxy_host; proxy_pass_request_headers on; #proxy_ignore_headers Set-Cookie; #proxy_set_header Host $host; proxy_pass https://...execute-api.us-east-1.amazonaws.com;…