Welcome

Nhật ký xử lý sự cố

Thứ đã cứu vãn cuộc đời mình For everyone having the same issue. I have found a solution that works for me. None of the other solutions here and in the web helped me. 1. Follow the following steps in this solution: https://stackoverflow.com/questions/39144688/aws-lambda-invoke-not-calling-another-lambda-function-node-js2. Additional to that do the following: VPC Dashboard > Route Tables > click on one of […]

Gán quyền một bucket cho một user

Gán quyền loằng ngoằng trên giao diện (console), thấy nó ghi full quyền rồi mà khi làm việc với thư mục con lại lỗi, hoá ra full quyền trên giao diện mới được như này: { “Version”: “2012-10-17”, “Statement”: [ { “Sid”: “Stmt1491906008000”, “Effect”: “Allow”, “Action”: [ “s3:*” ], “Resource”: [ “arn:aws:s3:::kamaxuta” ] } ] […]

Build a service with AWS Lambda and API Gateway

https://gofore.com/en/going-serverless-with-amazon-s3-and-lambda/ https://www.import.io/post/using-amazon-lambda-and-api-gateway/ https://blog.mitocgroup.com/building-scalable-web-apps-with-aws-lambda-and-home-grown-serverless-web-framework-e04c912d08f0#.pu0eolxh0 https://cloudofficer.co/adding-dynamic-functionality-to-your-static-website-using-aws-lambda-and-api-gateway/ View at Medium.com Bài hay: https://kennbrodhagen.net/2016/01/31/how-to-return-html-from-aws-api-gateway-lambda/ https://neo4j.com/blog/neo4j-aws-lambda-api-gateway-recommendation-engine/ http://blog.michaelschmatz.com/2016/04/02/how-to-build-an-image-host-using-aws-lambda-s3-and-dynamo/ http://readwrite.com/2015/11/16/how-to-build-an-api-amazon-lambda/ https://cloudnative.io/blog/2015/05/lambda-chat/ http://www.nethram.com/aws-lambda-tutorial-step-by-step-instructions-to-create-a-scalable-web-application-part-2/ http://www.bebetterdeveloper.com/coding/architecture/serverless-system-architecture-using-aws.html

Vừa giải trí lành mạnh – Vừa nâng tầm thương hiệu quốc gia

Ủa việc gì nghe kì cục vậy, vừa xem phim vừa làm tăng uy tín của Việt Nam hả? Gần đúng rồi đó: Thi code kiểu chơi game tại codefight.com (đăng kí bằng link này  thì mình sẽ được tặng điểm giới thiệu :)) Vào đây sẽ có rất nhiều trò để chơi: 

Machine Learning “for Dummies”

Lời mở đầu Chắc bạn đã nghe nói về Machine Learning (hoặc “Data Mining”, or “Big data”, or “Data Analysis”, or “Data Science”, or “Cloud Computing”) nhưng bạn không thực sự hiểu nó là cái gì? OK hãy đọc loạt bài này. Machine Learning được sử dụng ở hầu hết mọi chỗ, nơi mà có […]