Cấu hình nginx để tạo proxy server tới API Gateway

sửa file config của server thành thế này là được:

server {

      listen 80 default_server;

      listen [::]:80 default_server;

      server_name _;

      location / {

            proxy_set_header Host $proxy_host;

            proxy_pass_request_headers on;


            #proxy_ignore_headers Set-Cookie;

            #proxy_set_header   Host     $host;            proxy_pass https://...execute-api.us-east-1.amazonaws.com;

      }

}

1 thought on “Cấu hình nginx để tạo proxy server tới API Gateway”

Leave a Reply