Update row in mongodb

Database TEST có một COLLECTION tên là IMAGES Có một trường dữ liệu là URL, các url bắt đầu với 65.media và 67.media bị lỗi, phải sửa thành 66.media thì mới show được ảnh ra. Với oracle hay mysql thì 30s là xong ngay. Nhưng với ông mongodb này thì phải mày mò gần 30p, … Read more