Lệnh

Trong quá trình làm megashare, chinh chiến liên miên với berkeley db, nói chung thi thoảng cũng rút được vài kinh nghiệm (chả đáng giá gì :)) ) kiểu như khi chạy một file sử dụng berkeley db mà lại bị lỗi, thì đầu tiên phải xem đã cho mấy cái biến môi trường khỉ … Read more

berkeley db @#U$%(#*Q(*%$(#*%

tình hình là dư này, file file.db, có một trường là lastid, mỗi lần upload thì tăng lastid lên, với mỗi id thì sẽ có một cặp key – value kiểu 3452 – <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <infos> <info time=”1252557350″ count=”0″ detail=”chưa được cập nhật…” uid=”976″ path=”/user/976/README-3″ /></infos> khốn kíp là ở chỗ mỗi lần upload … Read more