berkeley db @#U$%(#*Q(*%$(#*%

tình hình là dư này, file file.db, có một trường là lastid, mỗi lần upload thì tăng lastid lên, với mỗi id thì sẽ có một cặp key – value kiểu 3452 –

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<infos>
<info time="1252557350" count="0" detail="chưa được cập nhật..." uid="976" path="/user/976/README-3" /></infos>

khốn kíp là ở chỗ mỗi lần upload file, lastid thì vẫn tăng đều, nhưng ko put được cặp ($id, $xml) vào, câu lệnh thì
vẫn như hồi xưa, nhưng khi get trong file.db ra thì trống trơn.
tăng id lên một đống thì lại put vào được. rất khùng. không hiểu tại sao.

Leave a Reply