Welcome

Bực mình, bực mình lắm rồi. Ức chế bức xúc nữa.

Bực mình, bực mình lắm rồi. Ức chế bức xúc nữa. Tao không chắc còn có thể ở với mày đến bao lâu nữa nếu mày cứ thế này Trung ạ. Mày học hành được mấy hôm đầu, rồi Đồng, Hoàn đến, lại đâu vào đấy. Tối nào cũng vác ghế lên sân thượng ngồi. […]