Lệnh

Trong quá trình làm megashare, chinh chiến liên miên với berkeley db, nói chung thi thoảng cũng rút được vài kinh nghiệm (chả đáng giá gì :)) ) kiểu như khi chạy một file sử dụng berkeley db mà lại bị lỗi, thì đầu tiên phải xem đã cho mấy cái biến môi trường khỉ gió này vào chưa

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
lệnh dịch

gcc -I/usr/local/BerkeleyDB.4.7/include/ bdb.cpp -o berkeley -L /usr/local/BerkeleyDB.4.7/lib/ -ldb
còn khi tạo bảng mới trong mysql, mà lại ko để ý tới charset các kiểu, sau đó thì lỗi tiếng Việt tùm lum, thế lại phải google bục mặt để conver sang unicode thôi:
ALTER TABLE `tablename` CONVERT TO CHARACTER SET [charset_old] COLLATE [charset_new]

1 thought on “Lệnh”

Leave a Reply