Welcome

Blowin in The Wind – Bob Dylan và Người con gái Việt Nam da vàng – Trịnh Công Sơn

  Tự nhiên thấy giống nhau. Bản dịch của bác sĩ Hưng Ngô: Blowing in the wind- Để gió cuốn đi Bob Dylan-giải Nobel văn học 2016 Bài hát tuyệt hay và mình phỏng dịch theo thứ tiếng Anh ngu học How many roads must a man walk down Before you call him a man […]

MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo

Nét căng ^^ http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128993&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.001 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128992&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.002 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128994&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.003 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128987&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.004 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128988&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.005 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128986&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.006 — http://Megashare.VN