Welcome

Bạn sẽ luôn có thời gian cho những việc mà bạn cho là quan trọng

Hôm nay đã làm được một số việc có ích: – Bảo dưỡng xe lead: thay dầu máy, dầu láp, lọc gió, lốp sau, má phanh trước. – Đưa Bi đi siêu thị BigC: mua được nồi hầm, và một cái chảo. Bị quẹt thẻ 2 lần khi thanh toán nồi hầm, ra quầy dịch […]

Array in oracle

DECLARE type namesarray IS VARRAY(5) OF VARCHAR2(10); type grades IS VARRAY(5) OF INTEGER; names namesarray; marks grades; total integer; BEGIN names := namesarray(‘Kavita’, ‘Pritam’, ‘Ayan’, ‘Rishav’, ‘Aziz’); marks:= grades(98, 97, 78, 87, 92); total := names.count; dbms_output.put_line(‘Total ‘|| total || ‘ Students’); FOR i in 1 .. total LOOP dbms_output.put_line(‘Student: ‘ || names(i) || ‘ […]