Welcome

To do

<?php $fp = fopen(“/tmp/lock.txt”, “w+”); if (flock($fp, LOCK_EX)) { // do an exclusive lock fwrite($fp, “Write something heren”); flock($fp, LOCK_UN); // release the lock } else { echo “Couldn’t lock the file !”; } fclose($fp); ?> http://us3.php.net/flock read – write Berkeley DB Response handling in response.c

chán

tôi chán lắm tôi mãi mà ko dịch được cái lighttpd trên ubuntu, ubuntu khốn kiếp, ở nhà dịch ngon trên centos rồi, đến công ty hì hục mãi mà ko tài nào dịch được với ubuntu, ./configure chả lỗi gì, vậy mà make thì ra một đống thứ linh tinh chả hiểu gì, chán […]

Mi-vida

Quà sn 😉 Mi Vida – Pimpinela Composição: Joaquín Galán – Lucía Galán Lucía: Por lo que fuiste tú para mí, Por los años felices que compartí, Por las cosas que me diste, Por seguir todavía aquí. . . Joaquín: Por tu paciencia y comprensión, Por brindarme la fuerza que me faltó, Por haberme acompañado, […]