Welcome

Toi bi dien roi

Công việc đúng là thứ làm người ta phát điên một cách thường xuyên. Đến nỗi mà cắm đầu code tới 11h, thấy chẳng tác dụng, đi về, ăn gà tần. Bực mình. Thôi, béo

Leave a Reply