Vấn đề

Cứ tạm coi 29/7 là ngày bắt đầu chính thức. Tức là gần 1 tháng rồi nhỉ 😀 Hôm nay tạm coi là có một xích mích hơi to to, có lẽ là đầu tiên từ hồi chính thức yêu nhau, em nhờ. Vấn đề thì cũng có vẻ khá phức tạp. Chả là tối … Read more