sở hữu miễn phí

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

đó là những địa chỉ mail mà tớ đang sở hữu, chỉ dùng có cái đầu tiên thôi.
cái thứ 3 để sau này kinh doanh
cái thứ tư định tặng em Vân nhưng break up rồi, để làm kỉ niệm thôi.

Leave a Reply