Welcome

Nông dân, nông thôn bị lấy đi quá lớn so với được trả lại

Trồng lắm lúa qúa, gía thì rẻ, đất thì bị vắt kiệt, người cũng bị vắt kiệt. Phải tăng gía gạo. Trồng ít lúa thôi.

Leave a Reply