Hiển thị mã HTML trong PHP

Đại loại là dùng lệnh echo để in ra code html, ví dụ <b> Tôi có nhiều tiền </b>, nếu bình thường echo “<b>Tôi tiền</b>”; thì nó sẽ in ra Tôi tiền

Các  bạn của tớ ko thích thế, các bạn ấy thích in ra nguyên là <b>Tôi tiền</b> cơ, vậy làm thế nào để? Mà ko hiểu sao các bạn hỏi vụ này làm gì nhỉ, hôm qua 1 người hỏi, hôm nay lại một bạn nữa hỏi ;))

Tớ có biết đâu, search google thôi, đã mất công search thôi gõ lại, lần sau đỡ phải search đâu xa, search trong blog của mình cho gần ;))

Đại loại là

‘&’ (ampersand) becomes ‘&amp;’
‘”‘ (double quote) becomes ‘&quot;’ when ENT_NOQUOTES is not set.
”’ (single quote) becomes ‘'’ only when ENT_QUOTES is set.
‘<‘ (less than) becomes ‘&lt;’
‘>’ (greater than) becomes ‘&gt;’

http://us2.php.net/manual/en/function.htmlspecialchars.php

1 thought on “Hiển thị mã HTML trong PHP”

Leave a Reply