grep -A1 -B1 –color 'StockCommonDAO' cataliout.log

Mò mãi mới ra cái lệnh, mấy lần định bốc máy gọi Tùng dâm nhưng nghĩ việc nhỏ nhoi không nên phiền điện hạ mặt trời : )) Rút cục cũng tự tìm được câu lệnh.

1 thought on “grep -A1 -B1 –color 'StockCommonDAO' cataliout.log”

Leave a Reply