3 thoughts on “Em có là người Việt Nam?”

  1. thay đổi chứ bác, từ từ, dần dần, thế nào cũng ngấm, không đùng một phát thay đổi nhưng chắc chắn sẽ thay đổi, mưa dầm thấm lâu mà 😉

    Reply

Leave a Reply