Dân chủ cơ sở để bầu ai?

Các văn bản quy định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Bắt đầu từ chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của bộ Chính trị, tới pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007, là những văn bản pháp quy về việc đưa dân chủ cơ sở vào thực tiễn. Câu hỏi đặt ra là tại sao cần dân chủ cơ sở? Tại sao không Đảng cử luôn như trước đây mà lại phải để dân bầu trực tiếp? Chắc chắn là do cơ chế Đảng cứ có những sai sót, khuyến điểm, nên bộ Chính trị mới thử nghiệm phương án mới, để nhân dân tự quyết người lãnh đạo gần nhất với mình. Giờ mà bầu cho người của phường đề cử, thì khác thì không bầu còn hơn, ta đi bầu, để thực thi dân chủ cơ sở, là bầu cho người khác, một người mới, một người tuyệt vời.
Hehe, đáng ra phường phải đề cử bác Tín, lúc đó dân sẽ ào ào đi bầu bác Vinh, chứ giờ phường đề cử bác Vinh thì làm sao mà ăn thua được. Phường nên rút kinh nghiệm, hí hí.

Leave a Reply