24/2/2019

  • Gặp Nhiếp Phong, một thằng ku sn 98, nhưng kiếm 2 tỉ khi chưa 20, đợt tết nó làm hạt điều bán, thu một vụ lời hơn 100 củ
  • Gặp Tnu, một thằng 9x đẹp trai vc, chuyên mua nhà nát xây lên bán lại, với lại mua đất rồi phân lô, làm hạ tầng, bán.
  • Đúng là:

2 thoughts on “24/2/2019”

Leave a Reply