Welcome

Tôi đã chạy 21.1km sub 2 như thế nào

Đại loại là chạy 21km liên tục với vận tốc 10.6km/h. Lịch sử mà nói thì trước đây mình cũng thấy chạy chán bỏ xừ, chả có gì hay, bọn chạy ngoài đường toàn bọn dở hơi. Cũng vài lần mình xuống sân chung cư tập chạy, nhưng chạy chưa được một vòng sân là […]