What is the Business Process Framework?

What is the Business Process Framework?
It is a hierarchical catalog of the key business processes required to run a service-focused business. At the conceptual level, the framework has three major process areas, reflecting major focuses within typical enterprises:
Strategy, Infrastructure, and Product
Operations
Enterprise Management
Nó là một danh mục phân cấp của các các quy trình kinh doanh chủ chốt cần thiết để chạy một doanh nghiệp dịch vụ tập trung. Ở cấp độ khái niệm, khuôn khổ có ba khu vực quy trình lớn, phản ánh trọng tâm chính trong các doanh nghiệp tiêu biểu:
Chiến lược, cơ sở hạ tầng, và sản phẩm
Hoạt động
Quản lý doanh nghiệp
6 Things You Can Do With the Business Process Framework
– Create a common language for use across departments, systems, external partners and suppliers, reducing cost and risk of system implementation, integration and procurement
– Adopt a standard structure, terminology and classification scheme for business processes to simplify internal operations and maximize opportunities to partner within and across industries
– Apply disciplined and consistent business process development enterprise-wide, allowing for cross-organizational reuse
– Understand, design, develop and manage IT applications in terms of business process requirements so applications will better meet business needs
– Create consistent and high-quality end-to-end process flows, eliminating gaps and duplications
Identify opportunities for cost and performance improvement through re-use of existing processes and systems
– Tạo một ngôn ngữ phổ biến để sử dụng trên các bộ phận, hệ thống, đối tác bên ngoài và các nhà cung cấp, giảm chi phí và rủi ro của việc thực hiện hệ thống, tích hợp và mua sắm
– Áp dụng một cấu trúc, thuật ngữ và phân loại chương trình tiêu chuẩn cho quy trình kinh doanh để đơn giản hóa các hoạt động nội bộ và tối đa hóa các cơ hội hợp tác trong và giữa các ngành công nghiệp
– Áp dụng quá trình phát triển kinh doanh có kỷ luật và nhất quán trên toàn doanh nghiệp, cho phép tái sử dụng liên-tổ chức
– Hiểu, thiết kế, phát triển và quản lý ứng dụng CNTT trong điều kiện của quá trình yêu cầu kinh doanh nên các ứng dụng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh
– Tạo ra những quy trình phù hợp và có chất lượng cao từ đầu cuối tới đầu cuối, loại bỏ những khoảng trống và trùng lặp
– Xác định cơ hội cho các chi phí và cải thiện hiệu suất thông qua tái sử dụng các quy trình hiện có và hệ thống

Leave a Reply