Welcome

Tuyen ngon

Sống trên đời phải luyện rèn trong gian khổ

Không cúi đầu nịnh hót một ai

Không hoa mắt trước tiền tài địa vị

Không làm ô nhục tuổi thanh xuân

4 thoughts on “Tuyen ngon

  1. Ra`ng hay thi tha^.t la hay/ Nghe ra kêu go.i ha’t hay the^’ na`o!
    Lie^.u chu’ng ta thu.c hie^.n duoc ma^’y pha^`n tram ca^u tre^n?
    Tui thi` ca?m tha^’y minh khoang duoc 25 -30% chi do!

Leave a Reply