The love

Mình chán cô đơn rồi, mình cần một tình yêu, với mình tình yêu là một nguồn sức mạnh, thúc đẩy mình làm việc, học tập hăng hái hơn, hiệu quả hơn.

Mình yêu ai bây giờ?

Nhưng mình buồn ngủ quá, phải đi ngủ cái đã. Mai nghĩ tiếp nhé.

1 thought on “The love”

Leave a Reply