Các vấn đề vĩ mô

Các vấn đề của TP Hà Nội: 1. Rác và nước thải. Sông Tô Lịch vì sao đen? Vì nước thải đổ trực tiếp ra sông, không qua xử lý. Sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch, như là hai cái hố ga, hai cái bể phốt của của thành phố, các kênh mương nho nhỏ … Read more