Teq319.wordpress.com

Teq là một lão rất hay. Lão viết blog đọc rất thích, một là vì lão có nhiều thứ để kể, đi nhiều, gặp nhiều, chơi nhiều, nên có thứ để kể, chứ cái dạng tối ngày đi làm, chỉ đọc tin trên mạng thì kể cái đ gì? Hai là lão viết hay, những … Read more