Sài Gòn run rẩy trong tiếng máy cưa

Ở những nước nghèo, đừng mơ có văn hóa. Hàng cây, đó là văn hóa, mà họ chặt rồi.

Leave a Reply