ntfs-3f for mac

Hôm qua có hai thắng lợi, một là cài được “driver” cho Mac để ghi dữ liệu vào ổ cứng ngoài định dạng NTFS, hai là cài được android app store lên con Kindle Fire (xem clip youtube và làm theo, dễ không ngỡ), chuyển bản quyền Monkey Junior từ iphone của mình sang Kindle Fire cho Bi dùng cho tiện. Monkey Junior chỉ cho kích hoạt ở 2 thiết bị một lúc, phải email để deactive ở iphone.

NTFS-3G Manual


http://stackoverflow.com/questions/30979396/compiling-ntfs-3g-for-os-x
http://osxdaily.com/2013/05/13/mount-unmount-drives-from-the-command-line-in-mac-os-x/

Leave a Reply