Nói thật với tham nhũng


Đi xe hơi xịn là mong muốn của toàn dânNói thật với tham nhũng

Lâu nay chúng ta liên tục nói không với tham nhũng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sống chung với tham nhũng, tôi cho rằng cần phải có một lần nói thật với tham nhũng.

Điều nói thật đầu tiên: tham nhũng đang là hành vi phổ biến trong tầng lớp quan chức, (sự phát hiện của báo chí truyền thông và những tố giác của nhân dân trong thời gian qua cho thấy điều khẳng định này là có cơ sở).

Và vì là hành vi phổ biến, nên tham nhũng chính là ý muốn của quan chức Việt Nam, (nếu hành vi nào đi ngược lại ý muốn của con người, hành vi đó không thể trở thành phổ biến).

Trong khi đó, quan chức Việt Nam vốn “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”, cụ thể hơn, chính nhân dân bầu nên quan chức. Do đó, cán bộ, quan chức, nói chung là những người đang nắm giữ cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước, chính là những đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng chung của nhân dân (nên mới được nhân dân tín nhiệm bầu lên).

Vì lẽ đó, ý muốn của quan chức nói chung cũng chính là ý chí và nguyện vọng của nhân dân nói chung. Do vậy, tham nhũng chính là hành vi phổ biến nhất thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

Điều nói thật thứ hai: Xét trong chiều dài lịch sử Việt Nam, tham nhũng là hành vi quen thuộc với cả quan và dân. Dân ta, dù triều đại nào, điều kiện xã hội nào, thể chế chính trị nào, cũng chung sống ổn định với tham nhũng để cùng nhau đưa đất nước đi lên!

Bởi thế, theo tôi, đẩy vấn đề tham nhũng (vốn vô hại như phân tích ở trên) thành quốc nạn, xem tham nhũng là một nội dung cần đấu tranh, cần lên án, cần “nói không” như lâu nay, là thiếu thực tế và thiếu cơ sở khoa học.

Thực tế là, so với các vấn nạn như thiên tai bão lụt, sâu rầy hại lúa… thì tham nhũng hoàn toàn không tác hại bằng. Tại sao? Bởi khác với thiên tai và sâu rầy là hiểm họa từ thiên nhiên, tham nhũng chính là sản phẩm của ý chí toàn dân.

Bấy lâu nay, ta đấu tranh chống lại ý chí toàn dân như thế, nên không có hiệu quả cũng là điều dễ hiểu. Từ hai điều nói thật trên, tôi muốn nói thật rằng: chống tham nhũng là việc không cần thiết. Tôi kêu gọi toàn dân tập trung sức người sức của để phòng chống thiên tai và sâu rầy, dịch bệnh thay vì chống tham nhũng như lâu nay!

nguồn: blog của Người Tiền Nhiệm

2 thoughts on “Nói thật với tham nhũng”

Leave a Reply