Niệm Khúc Cuối-Tuấn Ngọc

Lười viết blog quá, đi copy cái này bên http://blog.360.yahoo.com/blog-CcuJYLozfqmNVv0MHQebEw–?cq=1
mình cũng thích nghe Niệm khúc cuối này hơn của Lê Hiếu, mặc dù bài này chậm rì, chả thể hát theo được 🙂
Niệm Khúc Cuối-Tuấn Ngọc magnify

yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, “”);

To view this multimedia content, please enable Javascript.

Tu00ecm mu00e3i mu1edbi thu1ea5y cu00e1i bu00e0i kinh u0111iu1ec3n nu00e0y cuu1ea3 anh jai Tuu1ea5n Ngu1ecdc nu00ean post lu00ean cho bu00e0 con nghe chu1ee9 tu00e2m tru1ea1ng tu1edb lu00fac lu00e0y hou00e0n tou00e0n bu00ecnh thu01b0u1eddng nhu00e1, chu1eb3ng qua nhu1ea1c nhu1ebdo tu00fd cho vui.Nhu01b0ng cu00f4ng nhu1eadn nghe bu00e0i nu00e0y cu1ee7a Tuu1ea5n Ngu1ecdc quen ru1ed3i nu00ean bu1ecdn tru1ebb hu01a1n nhu01b0 Lu00ea Hiu1ebfu, Khu00e1nh Ngu1ecdc hu00e1t khu00f4ng thu1ec3 nu00e0o vu00e0o bu1eb1ng

Chu00f4m u0111ou1ea1n nu00e0y trong blog cu00f4 em hu1ecd Rum Xinh, u0111u1eddi cu00f2n du00e0i, giai cu00f2n u0111u1ea7y…lo gu00ec em,hehe

Du00f9 cho mu01b0a tu00f4i xin u0111u01b0a em u0111u1ebfn cuu1ed1i cuu1ed9c u0111u1eddi
Du00f9 cho mu00e2y hay cho bu00e3o tu1ed1 cu00f3 ku00e9o qua u0111u00e2y
Du00f9 cu00f3 giu00f3, cu00f3 giu00f3 lu1ea1nh u0111u1ea7y, cu00f3 tuyu1ebft bu00f9n lu1ea7y
Cu00f3 lu00e1 buu1ed3n gu1ea7y, du00f9 sao, du00f9 sao u0111i nu1eefa tu00f4i vu1eabn yu00eau em.
Du1ef1a vai nhau cho nhau yu00ean vui u1ea5m u00e1p cuu1ed9c u0111u1eddi
Tu00ecm mu00f4i nhau, cho nhau ru00e3 nu00e1t, ru00e3 nu00e1t tim u0111au
Vu1eeba u0111u00f4i tay, u01b0u1edbc muu1ed1n tu00f9 u0111u1ea7y,
Tu00f3c ru1ed1i bu1ea1c mu00e0u vu1ebft du1ea5u tu00ecnh su1ea7u
Nhu00ecn em, nhu00ecn em giu00e2y phu00fat, muu1ed1n nu00f3i yu00eau em.
Xin cho tu00f4i, tu00f4i nhu01b0 cu01a1n ngu1ee7, ru em, u0111u01b0a em mu1ed9t lu1ea7n
Ru em vu00e0o mu1ed9ng, u0111u01b0a em vu00e0o u0111u1eddi, mu1ed9t thu1eddi yu00eau u0111u01b0u01a1ng.
Cho tu00f4i xin em nhu01b0 gu1ed1i mu1ed9ng, cho tu00f4i u00f4m em vu00e0o lu00f2ng. Xin cho mu1ed9t lu1ea7n, cho u0111u00eam mu1eb7n nu1ed3ng, yu00eau thu01b0u01a1ng vu1ee3 chu1ed3ng.
Du00f9 mai u0111u00e2y ai u0111u01b0a em u0111i u0111u1ebfn cuu1ed1i cuu1ed9c u0111u1eddi
Du00f9 cho em, em u0111ang tu00e2m xu00e9, xu00e9 nu00e1t tim tu00f4i
Du00f9 cu00f3 u01b0u1edbc, cu00f3 u01b0u1edbc ngu00e0n lu1eddi, cu00f3 tru00e1ch mu1ed9t u0111u1eddi
Cu0169ng u0111u00e3 muu1ed9n ru1ed3i
Tu00ecnh u01a1i! du00f9 sao u0111i nu1eefa xin vu1eabn yu00eau em

Nhu1eafc u0111u1ebfn tu00ecnh yu00eau, lu00e0 nhu1eafc u0111u1ebfn nhu1eefng u0111u1ecbnh nghu0129a u0111u1eb9p u0111u1ebd vu00e0 su00e2u su1eafc. Tu00f4i nghe vu00e0 cu1ea3m ru1ea5t nhiu1ec1u ca khu00fac vu1ec1 tu00ecnh yu00eau mang u00e2m u0111iu1ec7u buu1ed3n vu00e0 khu01a1i gu1ee3i nhu1eefng tu00e2m tru1ea1ng u0111au u0111u1edbn, mu1ecfi mu1ec7t. Nhu01b0ng “Niu1ec7m khu00fac cuu1ed1i” u0111em lu1ea1i cho nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi, vu00e0 cu1ea3 tu00f4i trong u0111u00f3,cu00e1i cu1ea3m giu00e1c tru00e1i tim u0111u00e3 thu1eaft u0111au mu00e0 tu00e2m hu1ed3n vu1eabn nhu1eb9 bu1eabng. Vu00e0 nu1ebfu mu1ed9t lu1ea7n nghe “Niu1ec7m khu00fac cuu1ed1i” su1ebd lu00e0 mu1ed9t lu1ea7n u0111u1ec3 cho tu00e2m hu1ed3n u1ea5y u0111u01b0u1ee3c tu1ef1 do, mu1ed9t lu1ea7n tu1ef1 giu1ea3i thou00e1t nu1ed7i lu00f2ng vu00e0 u0111u1ec3 nhu1edb mu1ed9t thu1eddi u0111u00e3 yu00eau…

Ngu01b0u1eddi ta du1ec5 phu1ea3i lu00f2ng nhau bu1eb1ng u00e1nh mu1eaft gu1ea7n gu0169i, mu1ed9t nu1ee5 cu01b0u1eddi du1ec5 mu1ebfn, vu00e0 cu00f3 thu1ec3 bu1eb1ng tiu1ebfng su00e9t u00e1i tu00ecnh. Ru1ed3i gu1eafn bu00f3, tru1ecdn vu1eb9n mu1ed9t lu1eddi thu1ec1 thu00ec phu1ea3i du00e0nh nhiu1ec1u thu1eddi gian nhiu1ec1u lu1ea7n, u0111u1ec3 khou1ea3nh khu1eafc u1ea5y lu00e0 mu00e3i mu00e3i. Mu1ed9t khi u0111u00e3 hiu1ec3u tu1eebng nhu1ecbp tin yu00eau, u0111u00e3 biu1ebft ru1eb1ng du00f9 bu1ea5t ku00ec u0111iu1ec1u gu00ec cu00f3 thu1ec3 lay u0111u1ed9ng, thu00ec tu00ecnh yu00eau su1ebd vu1eabn cu1eadn ku1ec1, ngu01b0u1eddi ta su1eb5n su00e0ng u0111u1ec3 bu1ea3o vu1ec7 tu00ecnh cu1ea3m u1ea5y. Nhu01b0 trong mu1ed9t khou1ea3nh khu1eafc, ngu01b0u1eddi ta cu00f3 thu1ec3 thu1ed1t lu00ean ru1eb1ng …

Du00f9 cho mu01b0a tu00f4i xin u0111u01b0a em u0111u1ebfn cuu1ed1i cuu1ed9c u0111u1eddi
Du00f9 cho mu00e2y hay cho bu00e3o tu1ed1 cu00f3 ku00e9o qua u0111u00e2y
Du00f9 cu00f3 giu00f3, cu00f3 giu00f3 lu1ea1nh u0111u1ea7y, cu00f3 tuyu1ebft bu00f9n lu1ea7y
Cu00f3 lu00e1 buu1ed3n gu1ea7y, du00f9 sao, du00f9 sao u0111i nu1eefa tu00f4i vu1eabn yu00eau em

Cuu1ed9c u0111u1eddi lu00e0 mu1ed9t ca khu00fac bu00ed u1ea9n, vu00e0 ngu01b0u1eddi ta biu1ebft ru1eb1ng muu1ed1n nu00f3 hay vu00e0 u00fd nghu0129a thu00ec chu1eafc phu1ea3i tu00ecm cu1ea3m hu1ee9ng nu01a1i tu00ecnh yu00eau. Thu1ebf nu00ean vu01b0u1ee3t qua thu00e1ch thu1ee9c cuu1ed9c u0111u1eddi, tu00ecnh cu1ea3m vu1eabn tru1ecdn vu1eb9n du00e0nh cho mu1ed9t ngu01b0u1eddi du01b0u1eddng nhu01b0 lu00e0 u0111iu1ec1u kiu00ean u0111u1ecbnh nhu1ea5t.. Chu1eb3ng thu1ebf mu00e0, du00f9 mang nu1eb7ng nu1ed7i lu00f2ng hu1eddn tu1ee7i, lu1eddi nu00f3i yu00eau thu01b0u01a1ng vu1eabn muu1ed1n trao u0111i thu1eadt nhu1eb9, thu1eadt khu1ebd. Lu1eddi u0111u1ea7u cho ca khu00fac mu1edf ra nhu01b0 thu1ebf, vu00e0 cho du00f9 cu00f3 thu1ebf, “..vu1eabn yu00eau em”!

Khi yu00eau ngu01b0u1eddi ta thu01b0u1eddng hay mu01a1 mu1ed9ng lu00e3ng mu1ea1n, ru1ed3i ngay cu1ea3 lu00fac tu00ecnh yu00eau khu00f4ng tru1ecdn vu1eb9n, vu1eabn u01b0u1edbc ao vu1ec1 nhau. Nhu01b0 trong lu1eddi ca khu00fac, “giu1ea5c mu1ed9ng” phu1ea3i chu0103ng chu1ec9 u0111u01a1n giu1ea3n lu00e0 yu00eau vu00e0 u0111u01b0u1ee3c yu00eau lu00e2u du00e0i. Nhu01b0ng chu00ednh khi u0111iu1ec1u tu01b0u1edfng u0111u01a1n giu1ea3n u0111u1ed1i vu1edbi nhu1eefng ngu01b0u1eddi yu00eau nhau mu1eb7n nu1ed3ng u1ea5y khu00f4ng thu1ec3 thu00e0nh hiu1ec7n thu1ef1c, mu1ed9t lu1ea7n nu1eefa vu1ebft thu01b0u01a1ng lu00f2ng cu00e0ng nhu01b0 bu1ecb cu1eaft su00e2u thu00eam.

Yu00eau du00f9 khu00f3 khu0103n vu00e0
tru1eafc tru1edf u0111u1ebfn u0111u00e2u nhu01b0ng chu1ec9 mu1ed9t phu00fat giu00e2y bu00ean nhau cu0169ng thu1ea5y u00eam u1ea5m vu00e0 bu00ecnh yu00ean. Vu00e0 ai cu0169ng biu1ebft ru1eb1ng, hu1ea1nh phu00fac nhu1ea5t cho cu1ea3 cuu1ed9c hu00e0nh tru00ecnh du00e0i mu1ed9t u0111u1eddi ngu01b0u1eddi lu00e0 tu00ecm u0111u01b0u1ee3c nu1eeda yu00eau thu01b0u01a1ng cu1ee7a mu00ecnh, vu1edbi cu00e1i ku1ebft cu00f3 hu1eadu lu00e0 tru1ecdn vu1eb9n bu00ean nhau. Nhu01b0ng chu1eef ngu1edd u1edf u0111u1eddi u0111u00e2u ai cu00f3 thu1ec3 du1ef1 u0111ou00e1n u0111u01b0u1ee3c. Cu0169ng trong hou00e0n cu1ea3nh tru00e1i ngang nhu01b0 thu1ebf, mu00e0 trong mu1ed9t ca khu00fac khu00e1c, “Bu1ea3n tu00ecnh cuu1ed1i”, Ngu00f4 Thu1ee5y Miu00ean u0111u00e3 chiu00eam nghiu1ec7m ru1eb1ng:

Ngu00e0y nu00e0o ngu01b0u1eddi cho ta biu1ebft tu00ecnh yu00eau u0111u1eafm say
Ngu00e0y nu00e0o u0111u1eddi cho ta biu1ebft tu00ecnh lu00e0 u0111u1eafng cay

Du1ecbu du00e0ng vu00e0 u0111u1eafm say, nhu1eefng phu00edm nhu1ea1c cu1ee7a “Niu1ec7m Khu00fac Cuu1ed1i” du1eabn du1eaft ngu01b0u1eddi nghe quu00ean u0111i cu1ea3m giu00e1c vu1ec1 nu1ed7i buu1ed3n u uu1ea9n mu00e0 lu01b0u1edbt nhu1eb9 tru00ean nhu1eefng du00f2ng cu1ea3m xu00fac u1ea5y vu00e0 gu00e2y xu00fac u0111u1ed9ng bu1eb1ng chu00ednh u00e2m hu01b0u1edfng du1ecbu u00eam, tha thiu1ebft. “Niu1ec7m khu00fac cuu1ed1i” u0111u01b0u1ee3c viu1ebft vu00e0o u0111u1ea7u thu1eadp niu00ean 70 cu00f9ng vu1edbi mu1ed9t lou1ea1t cu00e1c ca khu00fac cu00f9ng thu1eddi cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Ngu00f4 Thu1ee5y Miu00ean nhu01b0 “Du1ea5u tu00ecnh su1ea7u”, “Bu1ea3n tu00ecnh cuu1ed1i”,.. nu00ean mang u00edt nhiu1ec1u phong cu00e1ch lu00e3ng mu1ea1n vu00e0 hu01b0u1edbng vu1ec1 nhu1eefng cu00e2u chuyu1ec7n tu00ecnh buu1ed3n u01b0u1edbt u00e1t. Riu00eang ca khu00fac “Niu1ec7m Khu00fac Cuu1ed1i” u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c ru1ea5t nhiu1ec1u ca su0129 nu1ed5i tiu1ebfng hu1ea3i ngou1ea1i (Dalena, Khu00e1nh Ly, Elvis Phu01b0u01a1ng, u00c1i Vu00e2n ..) vu00e0 trong nu01b0u1edbc (u0110u00e0m Vu0129nh Hu01b0ng, Lam Tru01b0u1eddng, Khu00e1nh Ngu1ecdc, Lu00ea Hiu1ebfu, Hu1ed3ng u00c2n,..) thu1ec3 hiu1ec7n theo nhiu1ec1u bu1ea3n phu1ed1i vu00e0 theo cu00e1c phong cu00e1ch khu00e1c nhau. Nhu01b0ng u0111u1ecdng lu1ea1i trong cu00e1c bu1ea3n thu u00e2m u1ea5y vu1eabn lu00e0 chu1ea5t nhu1ea1c u1ea5m u00e1p, giai u0111iu1ec7u lu1eafng u0111u1ecdng du du01b0u01a1ng thu1ec3 hiu1ec7n cu1ea3m xu00fac vu1ec1 mu1ed9t thu1ee9 tu00ecnh cu1ea3m lu00e3ng mu1ea1n nhu1ea5t: tu00ecnh yu00eau!

u1ede nhu1eefng lu1eddi cuu1ed1i cu1ee7a bu00e0i hu00e1t, tu00e2m su1ef1 vu1ec1 mu1ed9t tu00ecnh yu00eau quu00e1 nhiu1ec1u mong u01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c thu1ed5 lu1ed9 mu1ed9t cu00e1ch chu00e2n thu00e0nh.

Du00f9 mai u0111u00e2y ai u0111u01b0a em u0111i u0111u1ebfn cuu1ed1i cuu1ed9c u0111u1eddi
Du00f9 cho em, em u0111an tu00e2m xu00e9, xu00e9 nu00e1t tim tu00f4i
Du00f9 cu00f3 u01b0u1edbc, cu00f3 u01b0u1edbc ngu00e0n lu1eddi, cu00f3 tru00e1ch mu1ed9t u0111u1eddi
Cu0169ng u0111u00e3 muu1ed9n ru1ed3i
Tu00ecnh u01a1i! du00f9 sao u0111i nu1eefa xin vu1eabn yu00eau em

Nu1ebfu nhu01b0 u1edf nhu1eefng phu1ea7n u0111u1ea7u cu1ee7a ca khu00fac, ngu01b0u1eddi ta chu1ec9 nhu1eadn thu1ea5y nu1ed7i niu1ec1m day du1ee9t nhu1edb, vu00e0 mong u01b0u1edbc quu00e1 u0111u1ed7i giu1ea3n du1ecb nhu01b0ng khu00f4ng thu1ef1c, thu00ec u1edf khu00fac cuu1ed1i bu00e0i hu00e1t su1ef1 thu1eadt tru01b0u1edbc mu1eaft tru1edf lu1ea1i hiu1ec7n thu1ef1c. Cu00e1i hiu1ec7n thu1ef1c “.. du00f9 cu00f3 u01b0u1edbc, cu00f3 u01b0u1edbc ngu00e0n lu1eddi, cu00f3 tru00e1ch mu1ed9t u0111u1eddi, cu0169ng u0111u00e3 muu1ed9n ru1ed3i..” chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c nhu1eafc u0111u1ebfn khi ngu01b0u1eddi ta hiu1ec3u, u01b0u1edbc mu01a1 vu00e0 ku1ec9 niu1ec7m chu1ec9 thu1eadt u0111u1eb9p khi mu1ecdi thu1ee9 u0111u00e3 qua. Nu1ebfu con ngu01b0u1eddi ta u0111u00e3 du1eaft nhau qua biu1ebft bao khu00f3 khu0103n, nhu01b0ng cuu1ed1i cu00f9ng lu1ea1i phu1ea3i nhu01b0u1eddng lu1ea1i hu1ea1nh phu00fac cho ngu01b0u1eddi “u0111u01b0a em u0111i u0111u1ebfn cuu1ed1i cuu1ed9c u0111u1eddi”, mu01a1 u01b0u1edbc mu00e3i ru1ed3i cu0169ng chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 thu1ed1t lu00ean mu1ed9t lu1eddi cay u0111u1eafng:”Tu00ecnh u01a1i! du00f9 sao u0111i nu1eefa xin vu1eabn yu00eau em”.

Chu1eef tu00ecnh u1edf u0111u1eddi, xu00e9t cho cu00f9ng lu00e0m ngu01b0u1eddi ta hu1ea1nh phu00fac nhu1ea5t vu00e0 cu0169ng lu00e0m con ngu01b0u1eddi ta u0111au khu1ed5 nhu1ea5t. Con ngu01b0u1eddi thu0103ng hoa khi u0111u01b0u1ee3c yu00eau u0111u1ebfn ngu1eadp lu00f2ng, mu1eb7c u0111u1ecbnh mu00ecnh lu00e0 ku1ebb hu1ea1nh phu00fac nhu1ea5t, su1eb5n su00e0ng vu00ec niu1ec1m vui chu1ee9a chan u1ea5y mu00e0 tru1ea3i nghiu1ec7m gian truu00e2n. Vu00e0 ru1ed3i mu1ed9t khi tu00ecnh yu00eau cu1ea5t cu00e1nh bay u0111i u0111u1ec3 lu1ea1i mu1ed9t khou1ea3ng tru1ed1ng khu00f4ng gu00ec bu00f9 u0111u1eafp nu1ed5i, ngu01b0u1eddi ta u0111au u0111u1ea5y, khu00f4ng tin u0111u1ea5y, mu00e0 vu1eabn hoang mang trong nu1ed7i u01b0u1edbc mong ngu01b0u1eddi mu00ecnh yu00eau thu01b0u01a1ng quay tru1edf lu1ea1i. Ngu01b0u1eddi ta cu00f3 thu1ec3 u0111u1ebfm u0111u01b0u1ee3c tu1eebng ku1ec9 niu1ec7m ngu1ecdt ngu00e0o u0111u00e3 qua nhu01b0ng su1ebd chu1eb3ng bao giu1edd tu1ef1 hu1ecfi cu00f3 bao nhiu00eau phu1ea7n nu1ed7i buu1ed3n phu1ea3i chu1ecbu u0111u1ef1ng. Chu00ednh vu00ec thu1ebf, u01b0u1edbc mu01a1 hou00e0i ru1ed3i cu0169ng phu1ea3i chu1ea5p nhu1eadn, u0111au quu00e1 nhiu1ec1u u0111u1ec3 mu00e0 vu01b0u1ee3t qua, con ngu01b0u1eddi su1ebd lu1ea1i tiu1ebfp tu1ee5c hu00e0nh tru00ecnh cuu1ed9c u0111u1eddi mu00ecnh bu1eb1ng nhu1eefng niu1ec1m tu1ef1 u1ee7i an. Cu0169ng nhu01b0 mu1ed9t lu1ea7n nu00e0o u0111u00f3, ngu1ed3i ngu1eabm lu1ea1i, nhu01b0 lu1eddi mu1ed9t ca khu00fac nu1ed5i tiu1ebfng khu00e1c cu1ee7a Ngu00f4 Thu1ee5y Miu00ean, ru1eb1ng:

Mu01b0a u0111u00e3 ru01a1i vu00e0 nu1eafng u0111u00e3 phai
Tru00ean cuu1ed9c tu00ecnh yu00eau em ngu00e0y nu00e0o
Ta vu1eabn yu00eau hu1ed3n ta vu1eabn say
Qua bao nhiu00eau nu0103m thu00e1ng u01a1 thu1edd
Mu1ed9t ngu00e0y nu00e0o u0111u00f3 tu00f3c xanh xu01b0a bu1ea1c mu1ea7u
Mu1ed9t ngu00e0y nu00e0o u0111u00f3 ta cu00f3 thu00f4i hu1ebft yu00eau ngu01b0u1eddi

Leave a Reply