lại thêm 2

TA: 4*7
TRR: 3*7
CHXH: 4*8
KTMT: 3*6
PPT: 4*7
java: 3*4
xlth: 3*4

6,29

kì1: 6,9
kì2: 6,1
kì3: 7,4
kì4: 6,3

tệ quá, quá tệ, thật không thể ngờ là mình lại chết môn java, thi đi 7 mà thi lại có 4, chết đau đớn 🙁
vậy là lại thêm 2 môn học lại, làm thế nào bây giờ, nguy ngập rồi, rất nguy ngập mất rồi 😐
may mà cũng đã thoát nạn lý cơ, thằng Hải thì vẫn tử nạn, thằng mất nết, đại số chưa có điểm mà dám hét rằng mình 3, làm mình chán gần chết. Đã cố lắm, làm cũng khá, vậy mà lại 3 nữa thì chả còn gì để nói,

Leave a Reply