javascript tip

cả buổi chiều vật vã, biết được thêm cái eval của javascript :))

function postdata(a, b, c)
{
alert(eval(“document.myform”+a+”.filedetail.value”));
}

muốn làm theo kiểu này http://www.quirksmode.org/dom/cms.html

nhưng thôi từ từ,

keke. tiếp tục với lucene nào 🙂

Leave a Reply