Welcome

Hỏng

Ống kính bị rễ tre, không bán được. Phải đem lau. hichic. Tham bát bỏ mâm.
Ngày xấu, cãi nhau, thật là không đâu vào đâu.

Leave a Reply