Đền Đô – chùa Phật Tích – chùa Bút Tháp

Một ngày chủ nhật mệt phờ, rong ruổi khắp Bắc Ninh, vẫn còn thiếu chùa Dâu 😀
Đền Đô thờ 8 vị vua nhà Lý, đúng là thờ vua có khác, rộng rãi, khác hẳn Phật tích với Bút tháp, Phật tích
Đền Đô:

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Chùa Phật Tích:

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Chùa Bút Tháp:

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Leave a Reply