collect 360 yahoo

mình sẽ viết bằng java
một chương trình, bắt đầu từ một nick trên 360 Yahoo, lần ra tất cả friend trong list của nick đó. lưu vào file
cấu trúc của file: từ đầu tiên trong dòng là nick của người đó, các nick tiếp theo sẽ là các friend của nick đó.
có lẽ nên viết làm 2 chương trình.
1 chương trình chỉ đọc nick từ file nicks.hdp rồi với mỗi nick xxx đọc được trong file này thì sẽ sinh ra một file xxx.txt là code html trang friends của nick xxx
1 chương trình đọc các file xxx.txt, bóc tách dữ liệu, với mỗi thẻ <li class=”friend “> là một người bạn của xxx 🙂

Leave a Reply