Welcome

Trời

Trời thì rét vãi đạn ra. Ghét trời rét. Cuối tuần mà không được nghỉ, phải đi làm cả thứ 7, chủ nhật, thứ 2, khổ nhục. Nhà cửa thì nhức hết đầu chọn đồ, công nhận muốn rẻ mà lại còn bền đẹp thì không có đâu. Thôi éo cần bền, cứ rẻ đẹp […]