Welcome

copy copy

http://blog.360.yahoo.com/blog-i.U6an4yerAX8Y8GHAJtCrw-?cq=1&l=6&u=10&mx=150&lmt=5 1. Một buổi tối lôi con Rolls Royce ghẻ ra chở oshin đi Nhà hát Lớn nghe nhạc giao hưởng, qua một ngã tư có đèn đỏ tự dưng đồng chí oshin phát biểu: – Cứ 15 phút nước ta lại có 1 người nhiễm hát i vê, kinh kinh! Chắc là đồng chí […]