White Day Celebration (14/3/2005)

Tu00ecm mu1ed9t cu1ecdng ru01a1m khu00f4 Hu1ea1nh phu00fac u0111u00f4i khi bu1ea5t ngu1edd Tu00ecm ngu01b0u1eddi bu1ea1n thu00e2n quen Buu1ed5i su1edbm tu01b0u01a1i vui ko ngu1edd. Nhu1eefng khi ta buu1ed3n lu1ea1i u0111u1ebfn bu00ean em ta ngu1ed3i Khu00e9p mi mu01a1 mu00e0ng hu1ea1nh phu00fac tru00f4i qua u00eam u00e1i. Tu00ecm gu00ec u1edf xa xu00f4i Chu1ec9 thu1ea5y con tim ru1ed1i bu1eddi Mu1ed9t lu1ea7n … Read more