chửi bới

Aikido là một môn võ,đó là giao lưu học hỏi,ko nên vơ đũa cả nắm,dân ta phải có văn hoá của dân ta,chúng ta tiếp thu những gì có lợi cho chúng ta,ko tiếp thu những cái mang tính đú đởn,mang tính học đòi,những thứ mà ko phục vụ cho đất nước.Múa bụng bản chất … Read more