3 thoughts on “Chat bot

  1. Đáng lẽ phải demo thêm 1 đoạn. Khách: fuck fuck fuck. Bot: Ok, sẽ đặt lịch fuck vào tối 4/7 cho bạn :v

Leave a Comment