demand

con người có một nhu cầu cao cấp, đó là nhu cầu được yêu thương, được quan tâm, được lắng nghe, chia sẻ. hình như có một cái tháp gì gì đó về 5 nhu cầu của con người, trong đó nhu cầu sống là nhu cầu đầu tiên, cơ bản, nhu cầu thứ 2 … Read more